Author: Admin

TOÀN VĂN: LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

Toàn văn Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua ngày 18/01/2024. LUẬT ĐẤT ĐAI...